MÓJ PROGRAM LO
JALNO
ŚCIOWY

COOL&CHIC,
WSZYSTKO TO, CO LUBIĘ.

MÓJ PROGRAM

PROMOD przygotował dla mnie program lojalnościowy, który zachwyca: specjalne rabaty, zaproszenia, dodatkowe przywileje... oraz niespodzianka w dniu moich urodzin! Mój program lojalnościowy: cool&chic!

Program Lojalnościowy Mój Promod, zwany dalej „Programem” organizowany jest przez Promod Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Promod”.

Dołączenie do Programu jest dobrowolne, wymaga jednak uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 25 PLN. Opłata uiszczana jest przy zapisywaniu się do Programu.

Promod zastrzega możliwość organizowania akcji promocyjnych, w których dołączenie do Programu będzie odbywało się bezpłatnie.

Zapisanie się do Programu następuje poprzez podanie sprzedawcy w jednym ze sklepów Promod na terenie całej Polski danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz nr telefonu, i założenie Konta Klienta. Podanie wszystkich danych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do korzystania z wszystkich przywilejów Programu.

Zapisanie się do Programu może następować także drogą elektroniczną poprzez dodanie Mój Promod do koszyka podczas składania zamówienia internetowego na stronie www.promod.pl oraz podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz nr telefonu. Podanie wszystkich danych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do korzystania z wszystkich przywilejów Programu.

Wskazywane przez Klienta dane osobowe powinny być danymi osoby, która je podaje, danymi prawdziwymi oraz poprawnymi. Po założeniu Konta Klienta, Sprzedawca dokonuje wydruku potwierdzenia założenia Konta Klienta, które zawiera wszystkie wskazane przez Klienta dane. Klient powinien sprawdzić poprawność danych zawartych w potwierdzeniu i natychmiast zgłosić sprzedawcy ewentualne nieprawidłowości lub omyłki pisarskie.

Posiadacz Konta powinien jak najszybciej poinformować Promod o każdej zmianie danych osobowych wskazanych przy zapisywaniu się do Programu. W tym celu należy wysłać e-mail na adres mojpromod@promod.pl.

W momencie zapisania się do Programu zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Promod umowa na prowadzenie konta w Programie oraz o uczestnictwo Klienta w Programie.

Konto Klienta zakładane jest bezterminowo (nie ma terminu ważności) i można z niego korzystać we wszystkich sklepach Promod na terenie całej Polski oraz na www.promod.pl.

Konto Klienta jest imienne, w związku z czym nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie, odsprzedane czy wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie.

Klient, który przystąpił do Programu gromadzi na swoim Koncie punkty Programu według poniższych zasad: Każde 5 PLN wydane w sklepie stacjonarnym lub internetowym Promod to 1 punkt na Koncie. Za każde zgromadzone 100 punktów Promod wysyła drogą e-mail lub sms (w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy zapisywaniu się do Programu) bon o wartości 20 PLN do wykorzystania w sklepie stacjonarnym lub internetowym Promod, ważny przez 6 tygodni od momentu jego otrzymania. Gromadzenie punktów rozpoczyna się od momentu zapisania się do Programu. Zgromadzone punkty (bez względu na datę ich otrzymania), są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu. Po upływie daty ważności niewykorzystane punkty są usuwane z konta Klienta.

Ponadto, uczestnictwo w Programie przyznaje Klientowi dodatkowe przywileje:

  • otrzymywanie e-mailem lub przez SMS zaproszeń do wyjątkowych ofert przygotowanych przez Promod dla Klientów Programu;
  • skorzystanie bezpłatnie z usługi prostych poprawek krawieckich - przy zakupie spodni nieprzecenionych, nieobjętych promocją lub zniżką;
  • zarezerwowanie w sklepie stacjonarnym lub internetowym Promod na okres do 3 dni do 3 szt. wybranych produktów nieprzecenionych lub nieobjętych promocją; przywilej ten nie dotyczy okresu 7 dni poprzedzających wyprzedaże;
  • otrzymanie specjalnej niespodzianki w dniu urodzin Klienta.


Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia punktów za dokonane zakupy lub nieprzyznania innych przywilejów. Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w sklepie lub wysłać e-mailem na adres: mojpromod@promod.pl. W celu przyspieszenia procedury sugeruje się dołączenie do reklamacji kopii paragonu potwierdzającego fakt dokonania zakupu w Promod, co do którego Klient zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia punktów lub przyznania innego przywileju. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Promod w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia reklamacji.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Promod Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 000059900, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10.000.900 zł, NIP: 525-21-28-400, email: obslugaklienta@promod.pl, zwana dalej Promod.

Promod przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, w szczególności stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe wskazane przez Klienta przy zapisywaniu się do Programu przetwarzane są przez Promod w celu wykonania umowy zawartej z Klientem, tj. w celu prowadzenia Konta Klienta w Programie oraz realizacji przywilejów przysługujących Klientowi w ramach Programu, a także w prawnie usprawiedliwionych celach Promod, w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Promod czy w celu kontaktowania się z Klientem, odpowiadania na jego zapytania czy rozwiązywania problemów w związku z przedstawioną sprawą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – wykonywanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes Promod (o którym mowa powyżej).

W razie wyrażenia odrębnej zgody na wysyłanie newslettera e-mailem lub SMSem, Promod przetwarza dane osobowe w celu wysyłania newslettera e-mailem lub smsem do Klienta. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO, jak również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie, przy czym nie ma to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych Klienta na podstawie zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, takim jak np. agencjom marketingowym, podmiotom dostarczającym oprogramowanie do obsługi Programu, podmiotom dostarczającym przestrzeń dyskową do przechowywania danych, podmiotom realizującym wysyłki SMSów czy e-mailingu, jak również gdy okaże się do konieczne kancelariom prawnym w ramach dochodzenia lub obrony praw Promod. Dane mogą być udostępnione podmiotom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o uczestnictwo w Programie, a po rozwiązaniu umowy do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących się ewentualnie ujawnić roszczeń. W razie przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Promod dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta ze względu na jego szczególną sytuację. W razie przetwarzania danych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Klienta.

Podanie przez Klienta danych w każdym przypadku jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestniczenia w Programie i korzystania z usług świadczonych w ramach Programu, jak również otrzymywania informacji o nowościach i promocjach, czy nowych trendach w świecie mody.

Klientowi przysługuje prawo:
  • dostępu do jego danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych oparciu o uzasadniony interes Promod.
W celu skorzystania z tych praw Klient powinien skontaktować się z Promod e-mailem na adres: obslugaklienta@promod.pl lub listownie a adres: ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa. Możliwe jest także zgłoszenie swoich praw w każdym sklepie stacjonarnym Promod na terenie Polski.

W razie dopuszczenia się przez Promod naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak akceptacji powyższych zasad jest równoznaczny z rezygnacją z Programu.

Promod zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź zakończenia Programu bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, pod warunkiem poinformowania o powyższym drogą e-mailową wszystkich posiadaczy Kont z miesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zakończeniu programu będzie umieszczona również na stronie internetowej Promod.